روش ریست کردن چراغ سرویس خودروی رنوکولیوس

سوئیچ را باز کنید اما موتور را روشن نکنید، برای خودروهایی که مجهز به کلید_هوشمند هستند، دکمه ی استارت را برای حدود ۱۰ ثانیه نگه دارید تا سوئیچ بازشود.

در حالی که در صفحه ی سرویس دوره ای هستید، دکمه ی روی دسته برف پاک کن را مطابق شکل بالا فشار داده و نگه دارید.

بعد ازچند ثانیه، منوی سرویس دوره ای شروع  به چشمک زدن می کند.

دکمه ی دسته برف پاک کن را رها کنید

چند بار پشت سرهم، دکمه ی دسته برف پاک کن را فشار دهید تا کیلومتر جدید سرویس دوره ای ظاهر گردد

دوباره دکمه ی دسته برف پاک کن را رها کنید.

دکمه ی دسته برف پاک کن را برای حدود ۱ ثانیه فشرده نگه دارید.

در این زمان ریست چراغ سرویس تکمیل می شود.

سوئیچ را ببندید.

اگر با انجام مراحل بالا ریست چراغ سرویس انجام نشد، دستورالعمل را دوباره با دقت #تکرار نمایید.