دلیل رسوبات رادیاتور و بطور کلی مسدود شدن مدار گردش آب در سیستم خنک کننده موتور

دلیل این رسوبات و زنگارها داخل رادیاتور استفاده از آب لوله کشی به جای آب رادیاتور می باشد

که به مرور زمان املاح مدنی آب دربین شبکه های داخلی رادیاتور رسوب کرده

و ته نشین می شود و مسیرعبورآب را مسدود می کند.

همین عامل باعث خرابی رادیاتور و جوش آمدن آب خودرو می شود و در نتیجه سوختن واشر سر سیلندر میشود,

حتی این رسوبات بر درب رادیاتور و ترموستات تاثیرمنفی دارند وعملکرد این قطعات نیز مختل می شود

و در وضعیت بحرانی می تواند کانال های داخلی سیلندر و سرسیلندر را نیز مسدود کند و باعث سوختگی واشر سرسیلندر شود.